Pages Navigation Menu

Pictures, Rhythm and Rhymes

Enjoy illustrated albums with life storytelling and audiovisual support. Practice onomatopoeias, homophones, sayings, rhymes, riddles… 

Playful and interactive activity in English for people aged 7 to 99.

Entertaining and educational!

This is a year-round Reading Encouragement Program specially designed for Libraries and people with English as a Second Language. The sessions will be offered once per trimester. Each session has different contents and title (eg. Crazy Hair – Neil Gaiman, Meet Wild Boars – Meg Rosoff), but they share a similar structure.

Language: English.

Duration: 40 – 50 minutes.

Technical requirements: This session can be carried out in different spaces; a projector will be needed. Preferably, no sound equipment will be used and the ideal number of people is 10-25.

Gaudeix dels àlbums il·lustrats amb narració de viva veu i suport audiovisual. Practica onomatopeies, homòfons, refranys, rimes, endevinalles… 

Activitat lúdica i interactiva en anglès per a persones d’entre 7 i 99 anys.

Una experiència divertida i educativa!

Es tracta d’un programa d’animació a la lectura dissenyat especialment per a biblioteques i per a persones amb l’anglès com a segona llengua. Les sessions s’oferiran amb una periodicitat d’un cop per trimestre. Cada una d’elles té continguts i títols diferents (p. ex. Crazy Hair – Neil Gaiman, Meet Wild Boars – Meg Rosoff), però s’assemblen en l’estructura.

Idioma: Anglès.

Durada: 40 – 50 minuts.

Requisits tècnics de la sessió: Es tracta d’una sessió per a qualsevol tipus d’espais; caldrà disposar d’un projector. Es preferible no utilitzar equip de so, i el nombre ideal de persones serà de 10-25.

Disfruta de los álbumes ilustrados con narración de viva voz y soporte audiovisual. Practica onomatopeyas, homófonos, refranes, rimas, adivinanzas…

Actividad lúdica e interactiva en inglés para personas de entre 7 y 99 años.

Una experiencia divertida y educativa!

Se trata de un programa de animación a la lectura diseñado especialmente para bibliotecas y para personas con inglés como segunda lengua. Las sesiones se ofrecerán con una periodicidad trimestral. Cada una de ellas tiene contenido y título diferentes (p.ej. Crazy Hair – Neil Gaiman, Meet Wild Boars – Meg Rosoff), pero tienen estructura similar.

Idioma: Inglés

Duración: 40 – 50 minutos.

Requisitos técnicos de la sesión: se trata de una sesión para cualquier tipo de espacios; hará falta disponer de un proyector. Es preferible no utilizar equipo de sonido, y el número ideal de personas es de 10-25.

#footer-bottom .bottom-menu{display: none;}